Anasayfa , Yeni Demokratik Gençlik’in Tüzüğü

Yeni Demokratik Gençlik’in Tüzüğü

1. Madde – Örgütün adı ve amblemi
a) Gençlik Örgütünün adı: Yeni Demokratik Gençlik (YDG)
b) Örgütün amblemi: Ekteki gibidir.

2. Madde – YDG’nin temel amaçları ve niteliği
a) YDG; anti – emperyalist, anti – faşist, demokratik, Türkiyeli göçmen gençlik örgütüdür.
b) YDG; gençliğin ekonomik-akademik-demokratik taleplerini savunur ve gerçekleşmesi için mücadele eder.
c) YDG; kendi içinde gönüllü birlikteliğe dayanan bir gençlik örgütüdür.
d) YDG; insanın insan tarafından sömürülmesine karşı çıkar, ezilenlerin demokrasi mücadelesini destekler.
e) YDG; halk gençliğinin enternasyonal mücadelesini ve birliğini savunur.
f) YDG; cins, dil, din ayrımına karşı çıkar.
g) YDG; her türlü ırkçılığa karşı mücadele eder ve göçmenlere yönelik ırkçı yasaların kaldırılmasını savunur ve Demokratik Göçmenlik Yasaları için mücadele eder.
h) YDG; iltica hakkının insani bir hak olduğunu savunur ve mültecilere, sığınmacılara yönelik her türlü anti demokratik uygulamalara karşı mücadele eder.
i) YDG her türden insan hakları ihlallerine karşı çıkar ve bunları teşhir eder.
j) YDG; burjuva yoz kültür anlayışına karşı çıkar, buna karşı demokratik halk kültürünü, toplumsal gerçekçi, devrimci kültürü savunur.
k) YDG; doğanın ve çevrenin tahrip edilmesine karşı mücadele eder.
l) YDG; kadınlara yönelik baskılara/ayırımcılığa karşı çıkar. Kadın erkek eşitliği için mücadele eder.
m) YDG; haksız savaşlara ve işgallere karşı çıkar, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini destekler.
n) YDG; anti-faşist, anti-emperyalist niteliğe sahip tüm kurumlarla somut eylem birlikleri yapar.

3. Madde – YDG’nin ATİK ile İlişkisi:

a) YDG ATİK çatısı altında örgütlenen bir gençlik örgütüdür.
b) YDG örgütsel özerkliği içinde ATİK’e bağlı hareket eder.
c) ATİK ile YDG arasındaki bağ, YDG-(MYK)’dan bir ya da üyenin ATİK-Konseyine girmesiyle sağlanır.
d) ATİK-Konseyi YDG-(MYK)’na yönelik kararı alabilir.
e) ATİK- Kongresinin alacağı kararlar YDG için de bağlayıcıdır.

4. Madde – YDG’nin ATİK üyesi federasyon ve dernekler ile ilişkisi
a) YDG ATİK’e bağlı federasyon ve derneklerle koordineli bir şekilde çalışır.
b) ÜGK’lara yönelik kararlar YDG-Merkezi Yönetim Kurulu tarafından alınır.

5. Madde – YDG’ye üyelik
YDG’ye üye olmanın kriterleri:
a) 14 – 30 yaş arasında olmak
b) YDG’nin tüzüğünü ve programını kabul etmek

YDG Üyeliğine müracaat şekli:
a) YDG’nin tüzük ve programını kabul eden her birey bulunduğu alanda YDG komitelerine yazılı müracaat ederek, YDG üyesi olabilir .

6. Madde – YDG üyesinin görevleri
a) YDG’nin tüzüğü ve amaçları doğrultusunda faaliyet yürütmek.
b) Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işletmek.
c) YDG’nin değerlerini korumak ve örgüte maddi olanaklar yaratmak.
d) Kongrede belirlenen aidatını düzenli ödemek.
e) YDG toplantılarına ve çalışmalarına düzenli şekilde katılmak.
f) Bulunduğu alanda YDG’nin propagandasını yaparak, gençleri YDG’ye üye olmaya teşvik etmek.

7. Madde – YDG üyesinin hakları
a) YDG kongresinden en az 3 ay önceden üye olmak şartıyla YDG organlarına seçilmek ve seçebilmek.
b) Örgütsel yada kişisel tüm soru ve sorunlarda, YDG-MYK dahil tüm yönetim organlarına eleştiri, istek, soru, duyuru ve önerilerini iletebilmek ve onlardan açıklama isteyebilmek.
c) Üyelikten ayrılmak isteyen üyenin gerekçesini yazılı olarak verdiği taktirde üyelikten ayrılabilmesi.

8. Madde – YDG üyeliğine son verme durumları
a) Üç YDG toplantısına gerekçesiz bir şekilde katılmamak.
b) Üç YDG faaliyetlerine gerekçesiz katılmamak.
c) Üç YDG aidatını mazeretsiz bir şekilde ödememek.
d) YDG tüzüğüne uymamak.
e) YDG amacı ve tüzüğüne uymayan üyelerin YDG komitesi tarafından yazılı olarak uyarıldıktan ve savunma hakkı tanıdıktan sonra, aksi halde uyarılara rağmen bir düzelme görülmediği taktirde üyeliği dondurulur.

9. Madde – YDG’nin temel organları
a) Kongre
b) Merkezi Yönetim Kurulu MYK
c) Yürütme Kurulu
d) Denetim Kurulu
e) Ülke Kongreleri
f) Ülke Gençlik Komiteleri
g) Yöre Gençlik Komiteleri
h) Temsilcilikler

10. Madde – Kongre
a) YDG’nin en yüksek organı YDG kongresidir ve olağan kongreler yılda bir yapılır.
b) YDG kongresi çağrısı en az sekiz hafta önce YDG-MYK tarafından yapılır. O yıl tartışılacak siyasi taslaklar da çağrıyla birlikte bölgelere iletilir.
c) YDG üyelerini kongrede ülkelerden seçilen delegeler temsil eder. Her beş üyenin bir delege hakkı vardır.
d) YDG-MYK üyeleri kongrenin doğal delegeleridirler.
e) Kongre başlayabilmesi için delegelerin 2/3 çoğunluğunun bulunması gerekiyor. Çoğunluk yakalanmadığı taktirde dört hafta sonra 2. çağrı yapılır. 2. çağrıyla kongreye gelen delegelerin salt çoğunluğuyla kongre gerçekleştirilir. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 3. çağrı yapılır, 3. çağrıyla gelen delegelerle kongre gerçekleştirilir.
f) Olağanüstü Kongreler YDG komite ve temsilcilerin en az 1/3 onayıyla/imzasıyla yapılır.
g) Kongrede kararlar salt çoğunlukla alınır.
h) YDG program ve tüzüğünün değişikliğine ilişkin kararlar üçte iki (2/3) çoğunlukla alınır.
i) Kongrede delegelerin üçte birinin önerisiyle gündeme yeni maddeler eklenir.
j) Kongre:

 1. Merkezi Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu seçer.
 2. Gelecek dönemin politik hattını belirler.
 3. YDG-MYK faaliyet tartışır, ya aklar, ya da mahkum eder.
 4. Gelecek dönem çalışmalarına ilişkin bağlayıcı kararlar alır.

11. Madde – YDG – Merkezi Yönetim Kurulu
a) YDG-MYK, iki kongre arası süreçte YDG’nin en yüksek organıdır. YDG’nin tüzük, program ve kongrede alınmış kararlar çerçevesinde YDG’nin tüm faaliyetlerine önderlik eder.
b) YDG-MYK üye sayısı kongrede ihtiyaca göre belirlenir. Belirlenen sayı tek rakamlı olmalıdır, yani; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 …. gibi
c) YDG-MYK’ sı en geç kongreden dört hafta sonra toplanır.
d) YDG-MYK içerisinde kararlar salt çoğunlukla alınır.
e) YDG-Merkezi Yönetim Kurulu içerisindeki görev dağılımı:

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Mali Sorumlu
 4. Sekreter
 5. Ülke Sorumluları
 6. Yürütme Kurulu

f) YDG-MYK genel toplantılarını en geç dört ayda bir yapar.
g) YDG-MYK, ÜGK ve ÜFK’larla yılda bir merkezi toplantı yapar.
h) Herhangi bir YDG-MYK üyesi hakkında alınacak karar 2/3 oy çoğunluğuyla alınır.

12. Madde – Denetim Kurulu
a) Denetim kurulu üç üyeden oluşur.
b) Denetim kurulu YDG-MYK ve ÜGK veya ÜFK’ların yürüttüğü çalışmalarının kongre kararlarına ve YDG’nin tüzük ve programına uyup uymadığını denetlemekle yükümlüdür. YDG – MYK ve ÜGK ve ÜFK’larla devamlı ilişki içindedir.
c) Denetim kurulu YDG-MYK’nın çalışmaları hakkında kongreye rapor sunar.

13. Madde – Ülke Gençlik Komiteleri (ÜGK)
a) Ülke Gençlik Komiteleri (ÜGK) yılda bir delege sistemiyle kurultaylar yapar.
b) Ülke kurultaylarında her delege üç üyeyi temsil eder. ÜGK üyeleri doğal delegedir.
c) ÜGK’lar bir yıllık faaliyetini tartıştırır, yeni dönem ÜGK seçer.
d) Ülke kurultayları Merkezi Kongre’ye iletimek üzere öneri kararları .
e) ÜGK’lar MYK’ya düzenli aralıklarla rapor iletmekle yükümlüdür.
f) ÜGK’lar özgül durumlarda Bölge Gençlik Komiteleri (BGK) kurarlar.

14. Madde – Ülke Faaliyet Komitesi
a) ÜGK temsiliyetinin olmadığı ülkelerde, MYK tarafından ülkeye özgü faaliyet komitesi belirlenir.
b) ÜFK’nın hedefi ülkede gençlik kurultayı örgütlemek ve ÜGK’nın seçilmesini sağlamaktır
c) ÜFK, YDG-MYK’a düzenli aralıklarla rapor iletmekle yükümlüdür.

15. Madde – YDG’nin Örgütlenme İlkeleri
a) YDG örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir.
b) YDG aşağıdan yukarıya doğru inşa edilir.
c) YDG’nin örgütsel şeması ektedir
d) Aksisi belirtilmedikçe, tüm kararlar basit çoğunlukla alınır.
e) YDG için tek bir kural geçerlidir. Buna göre:

 • En yüksek karar verici organ Kongredir.
 • Kongrenin kararları tüm YDG için bağlayıcıdır.
 • Birey YDG’ye
 • Azınlık çoğunluğa
 • Alt kademeler üst kademelere
 • Bütün YDG –iki kongre arasında, onun kararlarını hayata uygulamaya önderlik etmekle sorumlu–YDG – MYK”ya tabidir

16. Madde – YDG’nin gelir kaynakları
a) YDG’nin gelir kaynakları; üyelerin aidatları, bağışlar ve yapılan etkinliklerden gelen gelirlerdir.
b) YDG üye aidatı 2€
c) YDG temsilci aidatı 5€
d) YDG komite aidatı 15€

17. Madde –Tüzük değişikliği
a) Tüzük, Kongrede bulunan delegelerin üçte ikisinin oylarıyla değiştirilebilir.

18. Madde – YDG’nin lağvedilmesi
a) YDG Kongresine katılan delegelerin (yerine) beşte dördünün oylarıyla, örgüt lağvedilir.
b) Demirbaşların ne olacağı hakkında ancak Kongre karar verir.

Ek 1
Madde 1 satır b
YDG Amblemi

Ek 2
Madde 13 satır c
YDG’nin örgütsel şeması: